โครงการบ้านดีดีของ ธอส

โครงการบ้านดีดีของ ธอส

โครงการบ้านดีดีของ ธอส

โครงการบ้านดีดีของ ธอส เพื่อคุณ ปี 2564

โครงการบ้านดีดีของ ธอส ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 (ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาจบโครงงานก่อนที่จะครบกำหนด ถ้าหากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว)

จุดหมายการยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
 • เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “ตึก”เป็น บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ รวมทั้งตึกการค้าขายเพื่อที่พักอาศัย บ้าน ละเว้นบ้านเช่ารวมทั้งแฟลต

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน

ช่วงเวลาผ่อน

ช่วงเวลาการยืมไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี home loans 2021 ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.75% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR – 0.75% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศแบงค์

โครงการบ้านดีดีของ ธอส

ค่าธรรมเนียม

เว้นเสียแต่ ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ปริมาณร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

 • พลเมืองทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน วิลล่าภูเก็ต
 • ไม่มีเรื่องราวผ่อนส่งสินเชื่อที่พักที่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็สถาบันการเงินอื่น

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประชาชน / เจ้าหน้าที่รัฐ
 • ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (หากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่บ่าวสาว (ถ้าเกิดมี)

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน อาทิเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุมัติก่อสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้าเกิดมี)

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เสริมเติม เพื่อใช้ประกอบพินิจการให้สินเชื่อของแบงค์ **

โครงการบ้านดีดีของ ธอส

สินเชื่อแผนการหมู่บ้านจัดสรร (Developer)

เป้าประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อก่อสร้างตึก
(2) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
(3) เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
(4) เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
(5) เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก วิลล่าราคาถูกภูเก็ต หรือเพิ่มเติม / ขยาย / ซ่อมตึก
(6) เพื่อซื้อหรือจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับการอาศัย กับ จุดประสงค์การขอกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) และก็ ข้อ (7) แค่นั้น
(7) กู้เพิ่ม เพื่อก่อสร้าง / เพิ่มเติม / ขยาย / ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก

หมายเหตุ

-นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการค้าขาย เพื่อที่พักอาศัย นอกจาก แฟลต แล้วก็บ้านเช่า
-กรณีกู้เพื่อไถ่คืนจำนำ ผู้กู้จะต้องมีประวัติความเป็นมาเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ติดหนี้สินจากที่แบงค์ระบุ

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน แล้วก็ตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์

ช่วงเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี ละเว้น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 75 ปี

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.